Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego

 
Ubezpieczenie skierowane jest do rolników – osób fizycznych. Ubezpieczenie OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie skierowane jest do rolników – osób fizycznych. Ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (.). Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem. Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.
Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych
Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych obejmuje następujące grupy mienia:
 • produkty rolne
 • inwentarz żyw
 • maszyny, urządzenia, narzędzia, nawozy, opał
 • ruchomości domowe m.in. meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, elektronikę
 • pojazdy wolnobieżne (pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego)
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zdarzenia losowe takie jak:
 • pożar
 • huragan
 • gradobicie
 • uderzenie pioruna
 • powódź
 • dodatkowo kradzież z włamaniem i rabunek – w odniesieniu do ruchomości domowych